ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Remind the Moment – Thalia Vanasch met bedrijfsvestiging te Pastoor Huveneersstraat 31, 2880 Bornem en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0692.673.634. (Hierna: “Remind the Moment”). 


04/04/2023

Artikel 1 – toepassingsgebied


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende uitvoeringen en diensten van welke aard dan ook tussen Remind the Moment en de opdrachtgever. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 


De opdrachtgever is wie de dienst heeft aangevraagd, Remind the Moment is wie de dienst heeft aanvaard en uitgevoerd. 


Bij het boeken van een fotosessie gaat de opdrachtgever van rechtswege (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds terug te vinden bij het boekingsformulier dat ingevuld wordt bij elke fotoshoot en waarbij de opdrachtgever aangeeft kennis genomen te hebben met de algemene voorwaarden en zijn/haar goedkeuring geeft.

Artikel 2 – Offertes


2.1 Een offerte is een aanbieding voor het doen van een opdracht van Remind the Moment. Het kan ook het aanbieden van een pakket(prijs) zijn.


2.2 Door Remind the Moment gegeven offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen de 30 kalenderdagen werden aanvaard door de opdrachtgever.


2.3 Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid na uitdrukkelijk elektronische bevestiging van zowel Remind the Moment als de opdrachtgever.


2.4 Remind the Moment heeft het recht om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.


2.5 Gegeven offertes zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten of andere opdrachten.

Artikel 3 – Prijs en betaling


3.1 Een idee van de tarieven van een fotosessie zijn terug te vinden op de website: https://www.remindthemoment.be. Overige tarieven kunnen bekomen worden door het aanvragen van een offerte.


3.2 Remind the Moment heeft het recht om de tarieven vermeld op website en andere prijslijsten ten allen tijde aan te passen. Bij het boeken van een fotosessie gelden de tarieven die op die boekingsdatum geldig waren.


3.3 Het bedrag op het factuur is altijd de som van het gekozen pakket en eventuele andere kosten, die niet in het pakket zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.


3.3 Al de facturen zijn betaalbaar binnen één maand na ontvangst ervan, behoudens indien het factuur een andere vervaldatum bepaalt. Indien door Remind the Moment een voorschot gevraagd wordt, zullen de diensten pas uitgevoerd worden na ontvangst van het voorschot.


3.4 Indien aannemelijk is dat Remind the Moment hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever middels een extra rekening. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de opdrachtgever. 


3.5 Wanneer de factuur niet volledig of niet op tijd wordt voldaan door de opdrachtgever komt de boeking te vervallen. De opdrachtgever krijgt in dit geval reeds betaalde voorschotten niet terugbetaald. 


3.6 Bedragen kunnen betaald worden per overschrijving vermeld op het factuur op het rekeningnummer BE20 0636 4105 5756 Belfius BIC: GKCCBEBB of indien anders uitdrukkelijk overeengekomen, cash worden voldaan.

Artikel 4 – de fotosessie


4.1 De fotosessie vindt plaats op de afgesproken datum tussen Remind the Moment en de opdrachtgever. Dit afgesproken moment wordt gereserveerd voor de opdrachtgever en wordt pas in de agenda vastgelegd bij Remind the Moment als er voldaan is aan de betalingsvoorwaarden.


4.2 Indien de opdrachtgever verhinderd moest zijn kan de fotosessie tot 2 weken voor de afgesproken datum worden geannuleerd. Er wordt door Remind the Moment en de opdrachtgever dan naar een nieuwe datum gezocht. Indien de fotosessie in minder dan twee weken wordt geannuleerd, krijgt de opdrachtgever zijn geld niet terug. Uitzonderingen kunnen door Remind the Moment worden toegestaan, naargelang de omstandigheden.


4.3 Indien het weer niet gunstig is op de afgesproken datum van de fotosessie, kan de fotosessie worden geannuleerd door Remind the Moment en/of de opdrachtgever. Remind the Moment en de opdrachtgever spreken samen een nieuwe datum af.


4.4 In geval van overmacht, waardoor Remind the Moment niet in staat is om de fotosessie op de afgesproken datum uit te voeren, zal Remind the Moment de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en wordt er samen naar een nieuwe datum gezocht.


4.5 Bij ontevredenheid krijgt de opdrachtgever in geen enkel geval zijn of haar geld terug. Hij of zij kan in dit geval een bezwaar indienen waarna de fotograaf zal nagaan wat zij voor hem of haar kan doen. Hierbij kan de opdrachtgever denken aan bijvoorbeeld een herhaling van de fotosessie indien dit nodig is. Om ontvankelijk te zijn dient het bezwaar ten laatste binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de foto’s te zijn ingediend. 

Artikel 5 – Foto’s


5.1 De opdrachtgever ontvangt het aantal foto`s wat vooraf is afgesproken, wat het gekozen pakket inhoudt of het aantal foto’s dat de klant kiest. Hetzelfde geldt voor een eventuele nabestelling. 


5.2 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. Het aantal foto’s (het aantal binnen het pakket en eventuele nabestellingen) worden pas geleverd na volledige betaling. 


5.3 Het bewerken van de foto’s door de klant of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van bijvoorbeeld filters of tekst. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding. 


5.4 Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan om foto’s door te geven aan derden of aan bedrijven met commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de Remind the Moment. 


5.5 Web-bestanden mogen door de opdrachtgever of derden niet worden gebruikt voor het produceren van afdrukken. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op vergoeding die overeenkomt met de waarde van het aantal hoge-resolutiefoto`s dat ten onrechte zijn afgedrukt. Web-bestanden met logo mogen enkel op het origineel formaat op sociale media gebruikt worden.


5.6 Hoge-resolutiefoto’s mogen door de opdrachtgever nooit op het internet worden geplaatst. Deze foto`s zijn enkel voor eigen gebruik. 


5.8 Foto’s die worden verzonden via een niet-digitale weg (bv. op een USB-stick) zijn vanaf het moment van verzenden voor eigen risico van de opdrachtgever. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoordelijkheid van Remind the Moment. Mocht er toch iets misgaan, kan de opdrachtgever contact opnemen met Remind the Moment. Remind the Moment zal in dat geval nagaan wat ze kan doen om het probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht. 


5.9 Bij beschadiging van verzonden afdrukken is Remind the Moment in geen enkel geval aansprakelijk te stellen. Bij bewijs van de beschadiging kan er eventueel samen naar een oplossing worden gezocht. 


5.10 Remind the Moment is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Remind the Moment aanbevolen is. 


5.11 Bij het gebruik maken van de nabestelpagina mogen in geen geval printscreens genomen worden van de foto’s en gepubliceerd worden op het internet.


5.12 Remind the Moment bewerkt haar foto’s volgens haar eigen stijl en kunnen. Bij ontevredenheid over de stijl, is Remind the Moment niet verplicht om hier op in te gaan, indien de eisen van de opdrachtgever niet overeenstemmen met de stijl van Remind the Moment.

Artikel 6 – Publicatie en gebruik foto’s


6.1. Bij het boeken van een fotosessie geeft de opdrachtgever Remind the Moment expliciet toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals website, blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, fora, eigen gebruik, drukwerk en eventuele toekomstige activiteiten. Dit gebruik geschiedt met respect en bij toepassing van de wettelijke bepalingen inzake portretrecht en privacy. 


6.2. Remind the Moment heeft het recht foto’s zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf door te spelen voor een publicatie. Bij publicatie in een (online) magazine zal wanneer mogelijk de opdrachtgever worden ingelicht. 


6.3. Wil de opdrachtgever dat een specifieke foto niet online wordt gepubliceerd, dient dit vooraf aan Remind the Moment te worden gemeld. Wil de opdrachtgever vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. Derden of familieleden van de opdrachtgever hebben geen enkele zeggenschap aangaande het gebruik van de foto’s. 


6.4. Bij commerciële en/of bedrijfsreportages zullen de foto`s niet worden gebruikt voor publicatie door Remind the Moment, tenzij anders overeengekomen. Wel kunnen deze foto`s worden gebruikt in het portfolio van de fotograaf. 

Artikel 7 – auteursrecht


7.1. Op alle foto`s gemaakt door Remind the Moment is het auteursrecht van toespassing. De foto’s zijn voorzien van een watermerk. Het is niet toegestaan de foto`s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van Remind the Moment. 


7.2. Alle door Remind the Moment gemaakte foto`s blijven te allen tijde eigendom van Remind the Moment. Bij het verzenden van web-bestanden en/of hoge-resolutiefoto`s wordt enkel een licentie over deze foto`s verleend. 


7.3. Elk gebruik van een werk van Remind the Moment dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. 


7.4. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 


7.5. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander. 


7.6. Bij inbreuk op de auteursrechten van Remind the Moment, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval. 


7.7.Het betalen van een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf. 

Artikel 8 – bescherming van de persoonsgegevens van de opdrachtgever


De fotograaf zal in geen geval persoonlijke informatie of gegevens van de opdrachtgever (email, telefoon, enz.) doorspelen aan derden of deze openbaar maken. 

Artikel 9 – aansprakelijkheid


Remind the Moment kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotosessie. Ook bij materiële schade kan Remind the Moment niet aansprakelijk worden gesteld. Bij schade aan Remind the Moment of aan haar fotografiemateriaal, veroorzaakt door de opdrachtgever of een dier van de opdrachtgever, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 10 – bewaringstermijnen


Het bewaren van digitale bestanden van foto’s gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht. Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

Artikel 11 – toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Remind the Moment is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Remind the Moment zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Mechelen en/of het Vredegerecht van het kanton Willebroek bevoegd. 

Ariktel 12 – cadeaubonnen


12.1 Cadeaubonnen worden enkel opgestuurd na betaling of na betaling afgehaald bij Remind the Moment ter plaatse.


12.2 De opdrachtgever kan kiezen om een pakket aan te kopen of een bedrag naar keuze vanaf €25.


12.3 Een cadeaubon is één jaar geldig na uitgavedatum zoals vermeld op de cadeaubon zelf. Een cadeaubon, die nog na geldigheidsdatum gebruikt wenst te worden, kan enkel gebruikt worden als tegoed van de tarieven die op dat moment gelden.


12.4 Een fotosessie dient vastgelegd te worden voor het vervallen van de cadeaubon. Wanneer de fotosessie voor de vervaldatum vastgelegd wordt, mag die na de geldigheidsdatum plaatsvinden.


12.5 Wanneer de cadeaubon een pakket inhoudt dan is dat geldig binnen het jaar van de cadeaubon. Als er nadien een prijsstijging is en indien de ontvanger van de cadeaubon de cadeaubon niet binnen de aangegeven termijn gebruikt, ook na verlenging, vervalt de inhoud van de cadeaubon en wordt dit bedrag gezien als tegoed op een huidig pakkettarief.


12.4 Een cadeaubon kan niet worden omgeruild voor geld. Indien het resterende bedrag niet opgebruikt wordt, vervalt dit bedrag.


12.5 Cadeaubonnen uitgereikt door Remind the Moment zelf als sponsoring van giveaways, goede doelen, evenementen en andere redenen waardoor Remind the Moment een cadeaubon schenkt zijn enkel geldig tot de opgegeven datum. Cadeaubonnen uitgereikt door Remind the Moment zijn in geen geval verlengbaar.


12.6 Cadeaubonnen zijn niet cumuleerbaar met acties of kortingen, tenzij door Remind the Moment anders aangegeven.

Artikel 13 - waardebonnen


13.1 Waardebonnen worden uitgegeven door Remind the Moment.


13.2 Waardebonnen zijn vermeld met een bedrag zoals Remind the Moment uitgegeven heeft dat enkel en alleen als korting kan gebruikt worden op een nieuw te boeken fotosessie. Waardebonnen kunnen niet gebruikt worden voor fotoproducten, nabestellingen op een eerder plaatsgevonden fotosessie of andere aan te kopen producten.


13.3 Waardebonnen zijn geldig zoals vermeld op de waardebon. Waardebonnen zijn in geen geval verlengbaar.


13.4 Waardebonnen kunnen niet omgeruild worden voor geld. Indien een resterend bedrag niet wordt opgenomen, vervalt dit.


13.5 Waardebonnen zijn niet cumuleerbaar met acties of kortingen, tenzij door Remind the Moment anders aangegeven.Artikel 14 – Projecten of te winnen reportages


13.1 Projecten gaan door onder de vooraf vermelde voorwaarden. Bij deelname aan een project is men akkoord met de vooraf vermelde voorwaarden.


13.2 Te winnen reportages vallen onder de voorwaarden dat de actie inhoudt. Een gewonnen reportage dient één jaar na datum bekendmaking van de winnaar geboekt te worden. Indien deze niet binnen het jaar voldaan worden, heeft Remind the Moment nadien het recht om de gewonnen reportage te weigeren.